gototopgototop

Добре дошли в сайта на Роден Край™

Основно меню

Още интересни статии

Думи на велики българи

" Пари при пари отиват, но не многото при малкото, а малкото при многото. "
Атанас Димитров Буров - индустриалец, банкер и политик, министър

Translator

English Bulgarian French German Italian Russian

Дарение за Роден Край

Помогнете да опазим историята и културата на България живи!
PayPal

Роден Край™ в Google+

Тайният тракийски речник

Български език

(10 Гласа)

Автор: Павел Серафимов

Български езикЗаглавието ще озадачи мнозина. Какво ли ще да е тайният тракийски речник? Всъщност няма никаква мистерия, касае се за думи, които или не са споменати от нашите траколози, или не са обяснени правилно. Речникът, който ще бъде представeн дава данни, които не са били достъпни за широката публика до сега. Оформлението е напълно различно, думите са систематизирани по категории. Това позволява да се види по-ясно връзката между българският език и неговият най-древен вариант – тракийския.


Първо трябва да бъде обяснено как се изгражда речник на “мъртъв” език. Понякога разполагаме с точен превод на тракийска дума. Хезихий споделя, че тракийската дума за зелка е зелкия, а според Страбон матоас означава мътещ, мътен. От древни надписи могат да се извлекат и други думи без да е даден превод за тях. Едно тракийско посвещение към богинята-майка съдържа фразата МАТAР КУБИЛЕЯ. Знае се, че Кубилея е едно от имената на богинята Кибела, а матар (еквивалент на старобългарската матерь) отговаря на майка.

Етнонимите също дават ценна информация. Споменатите от Плиний морисени живеят до Черно море и от това може да се направи заключение, че тракийската дума за море е море.

Начинът на представяне на глосите на “мъртъв” език е много важен. В случай, че учените ни бяха дали кратък списък с най-ясните тракийски думи то и за обикновените хора щеше да стане ясно, че става дума за древно българско наречие. Ето кратък пример:


аз- аз

ти-ти

до-до

то-то

он-онъ ( той)

ме –ме ( мене)

вода-вода

бел, бал-бел, бял

кол-кол

коза-коза

кост-кост

бок – бокъ ( хълбок)

баба-баба

дед-дедъ ( дядо)

тате- тате

рад-радъ ( радост)

ведра-ведра ( ясна)

стара-стара

сад-сад ( градина)

хром-хром ( недъгав)

остро-остро

у-у ( във)

рад-радъ (радост)

темен-темен, тъмен

 

Първата колонка е от тракийски думи, а втората български. Коментарът е излишен, нали? Ето затова подобна систематизация никога не е правена.

Иначе нямаше да се вярва на измислиците за “идването” на българите в Европа, нито пък някой щеше да стане жертва на безсрамната лъжа, че траките са изчезнали като народ.

Идентичните думи ще бъдат представени отново по-долу в различни категории не с цел да се повиши бройката, а за да се добие по ясна представа за връзката между днешният български и най-старият му вариант. Подробни обяснения за тракийските думи и родствените им от санскрит и други езици ще бъде представена в друг постинг.

 

1. Имена на животни

ава – овца

бебер-бебер ( бобър)

удра – видра

орол-орел

ельен-елен

коза-коза

вол (инт)-вол

вонасос-вонящ ( див бик)

кен-кон

еспа, аспа-кон ( спехъ-бързина)

марка-кон ( мрак-черен кон)

кун-куче

суна-щененъ ( кученце)

екс(ис)-еж

ес-осел (магаре)

корубант-жребен(т)- жребче

зум-зъм (змия)

зер-звер, звяр

заек, заяк-заек

 

2.Растения

дару- дъру (диал.)- дърво

зелеиа-зелие ( зеленчук)

зелкия-зелка

буб-боб

обула-ябълка

берза-бреза

керса-череша

бриза-брица ( вид житно растение)

дрен-дрен, дрян

 

3. Топонимия

дама – дам, домъ (дом)

вес – вьсъ (село)

сел - селище

горд – град

сад-садъ (градина)

дуор, дур – двор

перг-праг

ракул-ракла

полт – плот (ограда)

стене – стена

бара-бара ( малка река)

вер-вир

азеро-езеро

пена-пена, пяна

рит-рид

берг-брег, бряг

земла-земля (земя)

тала-тило ( земя, повърхност)

вода- вода

море-море

тарп-трап ( изкоп)

балта, белте- балта, блато

пале-поле

дебре-дебри

гор, гар –гора ( планина)

друм – дръмъ ( гора)

бурт - брод

калсас-калище

карпа-карпа (скала)

ил-илъ ( кал)

мук- мокрище ( блато)

магура-могила, хълм

мал-молъ (хълм)

катун-катъ, катун ( стан)

 

4.Време

тама-тъма

дин-ден

естр-устро ( утро)

уранио-рано, светло небе

сайма – зима, сняг

 

5. Анатомия

кост-кост

бок- бокъ- хълбок

оста, уста- уста

серд – сърце

глава-глава

ок- око

буза-буза

гуша-гуша

 


6.Семейство

тата, тате-тате

атас-отецъ ( баща)

май-майка

да-дойка

матар, матер-матеръ (майка)

гелава-зълва

(с)векро-свекър

братр- братръ ( брат)

бато-бате, бате

дед-дедо, дядо

баба, баубо-баба

син, сун- син

кендо-чендо (чедо )

ток-ток, потекло

лети, тиуде, лиуде-люде ( хора)

 

7. Прилагателни

бруз-бърз

скор-скоръ ( бърз)

ятр – яндръ ( бърз)

темен-тъмен

бел-бел, бял

бела-бела, бяла

ктист-чист

приянт- приянтъ ( приятен)

керс-чер, черен

залт-златъ (златен)

мундр-мондръ (мъдър)

долонг-дълъг

матоас-мътещ, мътен

дерз-дързък

стара-стара

остро-остро

дале-даль ( далечен, далчина)

сибр-цибър ( ясен)

дум-дымъ ( дим, тъмен)

мер-меръ ( велик)

 

 

8.Глаголи

азду-яздя

мест- местя

мат, мант – имати-имам

бити- бити-бия

турд-търтя, натъртвам, удрям

удр-удрям

траус-троша

терес-треса

мин-минавам

венд-вензати ( свързвам, венчавам)

пея-пея

дав-давя

пер-перя се, изпъквам

дав, дев – дявам, девам

вити-витати ( витая, живея)

бор-боря се

талк-тълкувам

вид-видя

вит-веди (зная)

брунк-брънкам, дрънча

прас-пръскам

свит-светя

траус-троша

велека-влека, влача

ста-стоя

синт- шетам, движа се

скапт-копати ( копая)                                       

свит-светя

беоси-бежити (бягам)                               

зел-желая

гент-женти ( жъна, удрям)

дад-дати ( давам)

газа-газя

 

10.Оръжия

руфия – руфя (меч)

сика, чика-чиготъ (меч)

копис-копие, острие

кол-кол ( копие)

сул-сулица ( копие)

дапур-топор ( брадва)

 

 

11.Стопанство

ара-ора

кав-кова

сея- сея

бер-бера

сек-сека

земла-земля ( земя)

раб- рабъ ( роб, ратай)

лет-леяти ( поливам)

 

12. Религия

баго-бог

свит, спинт-свентъ ( свети)

смерт- смърт

треус - страх

добр-добро

 

Тракийският речник не се изчерпва с представеното тук, дадено е само това, което е най-лесно за обяснение. Има и други думи като кроб-гроб, балай- болье, сатине-шетане, шейна, брит- брити ( бръсна), катерица... Изисква се обаче време за проверка и намиране на ясна етимология. Чак тогава ще бъде направено допълнение.

Все пак  представеното в тази работа дават ясна представа що за език се е говорил по нашите земи преди хиляди години. К. Ренфрю е бил напълно прав твърдейки, че тракийският език не се е различавал много от днешния български. Георгиев пък споменава, че в тракийският се открива същото явление, което представя една от най-характерните черти на нашия език, а именно деленето на два основни диалекта – якяне и екане ( прек- пряк, редко, рядко, немам-нямам)...

От запазените тракийски глоси повече от 95% са лесно обясними на български, а това е ясна индикация, че става дума за един и същ език, наричан различно в различните епохи. Това разбира се е нещо напълно естествено. Древното име на италианския е латински, а на германския алемански, тевтонски... Тракийският не само не е изчезнал, но е запазил от същността си много повече отколкото английския, от чийто най-стар вариант е останало едва около 15%. Когато фактите говорят и боговете трябва да мълчат.

 

 

Използвана литература:


1.В. Георгиев, Траките и техния език, БАН, София, 1977;

2.В. Георгиев, Въпроси на българската етимология, БАН, София, 1958;

3.В. Георгиев, Българска етимология и ономастика, БАН, София, 1960;  

4.И.Дуриданов, Езикът на Траките, БАН, София, 1976;

5.Д.Дечев, Характеристика на тракийския език, БАН, София, 1952;

6.К.Влахов, Тракийски Лични Имена, Фонетико-Морфологични Проучвания, Studia Thracica 2, БАН, София, 1976;

7.O. Haas, Die Phrygischen Sprachdenkmaler, BAN, Sofia, 1966;

8.Д.Иванова-Мирчева, А. Давидов, Малък речник на старобългарския език, Слово, В.Търново, 2001;

9.Strabo, Geography, Loeb, London, 1923;

10. Herodotus, Histories, Wordsworth Editions Limited, Hertfordshire, 1996;

11.Livy, Rome and the Mediterranian, Penguin Books Ltd, Harmondsworth, 1986;

12.Pausanias, Guide to Greece, Penguin Books Ltd, Harmondsworth, 1985;

13.Pliny, Natural History, Loeb, London, 1942;

13. Xenophon, The Persian Expedition, Penguin Books Ltd, Harmondsworth, 1997;

14.D.C. Giurescu Illustrietre Geschichte des Rumanischen Volkes, Editura Sport Turism, Bukarest, 1982;

15.Thracian Sacred Names and Terminology
http://www.unibuc.ro/uploads_en/29535/30/ThrSacNames.pdf

16. C.Renfrew, Archaology and Language, The Puzzle of the Indo-European Origins, Penguin Books, London, 1977;

17.V. Stevenson, Words, Eddison Sadd Editions, London, 1983;

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Коментари (11)

Следете за нови коментари с RSS
0
Виж ти....
Написа Шалом
на 25 януари 2011
Оцени коментара:
Че ако направите списък с турските манджи може да се окаже, понеже и българските са със същите имена, че сме турци? Обяснете ми методиката си и откъде взехте толкова тракийски думи; ако не се лъжа Моримраз на Плиний Старши е топоним при Азовско море и е на кимерийците, и там ли има траки? Наистина Страбон твърди, че траките-трери и кимерийците са еднородни, но алазоните на клинописите и на Херодот, които са траки в земите на север от Черно море, може пък да са бъдещите славяни...Все пак дори в Проглас на евангелието и в Азбучна молитва се говори за българи и за нововъведеният през 9 в. писмен славянски език от бр.св.св.Кирил и Методий...
Станимир Каравеликов - Администратор
Славянски език?!
Написа Станимир Каравеликов - Роден Край
на 26 януари 2011
Оцени коментара:
Както е казал шопът - те таково животно нема!

Мисля, че е ясно посочена ползваната литература като източник на посочените от автора изследвания. А за турския език и манджите няма нужда да се коментира. Мисля, че сте наясно с езиковата приемственост между народите, която е естествен развой на културното развитие. Така примерно българската дума ОРДА влиза в английския език под формата ORDER и т.н. и т.н.

Според мен по-важното тук е желанието на автора да покаже, че езикът на траките (българите) е жив и днес. Сложих скобите, защото с все повече открития и разкрита информация става ясно, че траките са част от българския народ. Но да не повдигам излишни спорове...
0
...
Написа soul
на 14 февруари 2011
Оцени коментара:
Забележително, но има едно "уви". Първо, старобългарските текстове, особено при Константин Преславски, много ясно различават от една страна "българи",а от друга новият "славянски език", който става писмен, благодарение на Св.Кирил, починал на днешната дата 14 февруари. Та, за никой от филолозите не е тайна, че ние българите оттогава (от ІХ в.) говорим славянски. Разбира се, много български думи навлизат в този славянски език, който наричаме "старобългарски" и който, както казва Админа, можем да четем дори и днес. Все пак нашият славянски не е като на другите славяни, но в граматиката и в липсата на спрежения. Точно там не е като на другите славяни. Той е аналитичен език, според квалификацията на филологическата наука. Оттук ни става ясно какво прави г-н Серафимов, доказва, че тракийският език е близък със славянския, но това е отдавна известно, понеже и двата са индоевропейски и по-всяка вероятност славяните усвояват много от езика на скитите, а скити и траки ги е делял само Дунав.А сега ми обеснете защо този език трябва да е идентичен с езика на Аспаруховите българи?
0
" старобългарски език"
Написа П.Серафимов
на 14 февруари 2011
Оцени коментара:
Уважаеми господине!
Кой е успял да докаже, че аспаруховите българи са говорели различен език от хората, с които се свързват в съюз и създават Дунавска България?

Старите българи са определени като потомци на мизите ( тракийско племе) от Д. Хоматиян, М. Аталиат и др. Старите славяни са определени като потомци на гетите ( тракийско племе) от Т. Симоката.
Според Страбон гети ( славяни) и мизи ( българи) са от един род и говорят един и същи език.

Освен това знаем, че клон на българите е обитавал и Бактрия. Следните бактрийски думи са и славянски

БАКТРИЙСКИ - СЛОВЕНСКИ - БЪЛГАРСКИ
БАГО -БАГА, БОГ -БОГ
САДО -СТО -СТО
СОФАРО -ШТИРИ -ЧЕТИРИ
ЕСУАГО -ЙЕЗИК -ЕЗИК

Виждаме, че езикът на българите не се е отличавал много от този на славяните.
0
...
Написа soul
на 15 февруари 2011
Оцени коментара:
Без коментар!
0
interesno!!
Написа albena
на 31 март 2011
Оцени коментара:
Zdraveite.Naistina interesna statiq.V Holandskiq ezik KERSEN SI E CHERESHA...керса-череша tochno kakto na Trakiiski..
0
траки не е равно на славяни
Написа К.Кръстев
на 01 април 2011
Оцени коментара:
Хубава статия. Само дето П.Серафимов е допуснал малка неточност в коментара си, че гетите са славяни. Склавините не са славяни - това трябва да се знае. Думата "славяни" е измислена през 16 век от хърватски поп, заради Душановата империя.
Администратор
@ K. Кръстев
Написа Администратор
на 01 април 2011
Оцени коментара:
За славяните ще стане дума тези дни, когато ще пуснем един материал за генетичната "карта" на България и Европа. Оттам стават ясни някои неща за "славяните".smilies/smiley.gif
0
Да живее ясновидството!
Написа gadno kopile
на 04 май 2016
Оцени коментара:
Серафимов за пореден път се показва като една мъжка баб Ванга в сферата на историята , и особенно на лингвистиката! Като за човек обявил се за "дизайнер на дрехи" в Холандия познанията му за тракийския език са удивителни по своята извън-сетивност! На всеки който поне малко се е занимавал с история или лингвистика на старите балкански езици му е ясно че няма сведения поне за 80% от "тракийските думи" посочени от него тук, демек са изсмукани от нещо, дано да е от само от пръстите му! А сред останалите 20% от тия "тракийски думи" се забелязват и думи посочени от истинските лингвисти като не-тракийски, а като на думи на съседни народи! Просто от траките са останали за съжаление толкова малко писмени свидетелства, че няма как от текстове включващи 20 думи, да се изведе подобна информация за няколко стотин думи посочени от него като тракийски и тук и в в различни други публикации!smilies/cheesy.gif
0
Траките и боба
Написа Кънчо Спасов
на 27 юни 2017
Оцени коментара:
Извинявайте, но ми е малко странно да има тракийска дума за растението боб! Бобът е донесен в Европа от Америка през 15 век от Колумб. Няма много живи траки по това време...
0
до кънчо
Написа БОЛГЪ
на 03 юли 2017
Оцени коментара:
Бобът или Фасулът (Phaseolus vulgaris) го е имало и в Китай и Япония. така че не е виновен Колумб за нашия спорsmilies/smiley.gif.друго интересно че на латински се казва Фасулът (Phaseolus vulgaris) vulgaris- защото им е трудно да изговорят звука Б... и така става Bulgaris тоя Колумб ще се окаже открил топлата вода!?smilies/cool.gif

Напиши коментар

по-малък | по-голям
security image
Моля въведете символите

busy
nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher air max pas cher air max pas cher stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet barbour paris barbour paris barbour paris barbour paris barbour paris piumini peuterey outlet piumini peuterey outlet piumini peuterey outlet piumini peuterey outlet piumini peuterey outlet canada goose pas cher canada goose pas cher canada goose pas cher canada goose pas cher canada goose pas cher canada goose pas cher woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack woolrich outlet online piumini woolrich outlet moncler outlet online moncler outlet piumini moncler outlet moncler outlet online peuterey outlet online peuterey outlet cheap oil paintings pop canvas art